Sýc rousný je druh sovy hnízdící v hornatinách a pahorkatinách. Je chráněn legislativou ČR jako silně ohrožený druh (vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.), nejpřísnější ochrany požívá také v zemích ES (příloha I směrnice o ptácích).

Vzhledem k nízké hnízdní početnosti sýce rousného v Jeseníkách a jeho vazbě na staré doupné stromy byla v roce 1998 občanským sdružením TYTO započata realizace projektu zaměřeného na hnízdní podporu sýce rousného instalací vhodných hnízdních budek. Důležitým předpokladem projektu byla bezpečnost hnízdních budek před predátory, zejména kunou skalní a lesní, neboť tito predátoři se mohou naučit budky kontrolovat a plenit. Nezanedbatelný význam projektu lze spatřovat také v biologické ochraně lesa proti drobným savcům (Microtus agrestis, Microtus arvalis, Apodemus sp., Clethrionomys glareolus) působícím rozsáhlé škody na lesních kulturách, a to zejména v letech jejich gradací, neboť u sýce rousného je typická jeho závislost na populačních cyklech kořisti.

Instalované budky pro sýce rousného jsou konstruovány na základě nejmodernějších poznatků především se zřetelem k bezpečnosti před predátorem (kunou) a s důrazem na dlouhodobou životnost budek v klimatických podmínkách Hrubého Jeseníku.
Všechny budky jsou z přední strany, obou bočních stran, dna a střechy s přesahem oplechovány pozinkovaným plechem opatřeným hnědým nátěrem. Rozsah oplechování byl postupně upravován na základě nejnovějších poznatků tak, aby budka byla co nejlépe zabezpečena před predací kunou. K uchycení budky ke kmeni stromu je v současnosti používána masivní, několika nátěry barvy opatřená dubová lišta. Životnost takto vyrobených budek v terénu lze odhadnout na několik desetiletí, kdy životnost budky se rovná prakticky životnosti stromu. Eliminace potenciálního vytěžení nosného stromu a budky je snižována ve spolupráci s příslušnými lesními správami Lesů ČR, s.p.

V současnosti máme pro sýce rousného instalováno 309 budek: Beskydy (CHKO Beskydy) – 10 budek, Hrubý Jeseník (CHKO Jeseníky) – 227, Nízký Jeseník – 20, Kokořínsko – 17, Ralská pahorkatina – 35. Jedná se o území bývalých okresů Bruntál, Česká Lípa, Frýdek-Místek, Jeseník, Mělník, Šumperk.

Cílem projektu je každoroční kontrola a údržba budek, jejich čištění, provádění základních oprav, v případě potřeby přemístění, výroba a reinstalace zničených budek. Zjišťovány jsou nidobiologické údaje, mláďata na hnízdech jsou kroužkována.

Během realizace projektu bylo v námi instalovaných budkách prokázáno hnízdění již několika desítek párů sýce rousného a do přírody vyvedeno několik set mláďat.

Hnízdní podpora sýce rousného má v rámci biologické ochrany lesních kultur své nezastupitelné místo, neboť sýc rousný je v letech gradace drobných savců (hraboše mokřadního, myšic, norníka rudého) jejich významným predátorem. Při realizaci metody biologické ochrany lesa jsou ztráty na lesních sazenicích způsobované drobnými savci sníženy a současně se snižuje nutnost aplikace rodenticidů na lesních i zemědělských kulturách.

Projekt finančně podpořily tyto organizace:

Ministerstvo životního prostředí
Správa CHKO Jeseníky
Lesy České republiky, s.p.
Vlastní prostředky o.s. TYTO

Další formy podpory:

Správa CHKO Jeseníky

Text a foto: Karel Poprach

 

 Foto: Ochrana a podpora genofondu sýce rousného v Jeseníkách